Commit c88d9e52 authored by Alix Rossi's avatar Alix Rossi Committed by Yamagishi Kazutoshi

i18n: Update Corsican translation (#10692)

parent 8025a41a
......@@ -269,6 +269,7 @@ co:
created_msg: U blucchime di u duminiu hè attivu
destroyed_msg: U blucchime di u duminiu ùn hè più attivu
domain: Duminiu
existing_domain_block_html: Avete digià impostu limite più strette nant'à %{name}, duvete <a href="%{unblock_url}">sbluccallu</a> primu.
new:
create: Creà un blucchime
hint: U blucchime di duminiu ùn impedirà micca a creazione di conti indè a database, mà metudi di muderazione specifiche saranu applicati.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment