Commit fc192b88 authored by Marek Ľach's avatar Marek Ľach Committed by Yamagishi Kazutoshi

Minor Slovak locale update (#10705)

parent b7741ed7
......@@ -268,10 +268,11 @@ sk:
week_users_active: aktívni tento týždeň
week_users_new: užívateľov počas tohto týždňa
domain_blocks:
add_new: Pridaj nové doménové blokovanie
add_new: Blokuj novú doménu
created_msg: Doména je v štádiu blokovania
destroyed_msg: Blokovanie domény bolo zrušené
domain: Doména
existing_domain_block_html: Pre účet %{name} si už nahodil/a přísnejšie obmedzenie, najskôr ho teda musíš <a href="%{unblock_url}">odblokovať</a>.
new:
create: Vytvor blokovanie domény
hint: Blokovanie domény stále dovolí vytvárať nové účty v databázi, ale tieto budú spätne automaticky moderované.
......@@ -299,7 +300,7 @@ sk:
silence: Zruš stíšenie všetkých existujúcich účtov z tejto domény
suspend: Zruš suspendáciu všetkých existujúcich účtov z tejto domény
title: Zruš blokovanie domény %{domain}
undo: Vrátiť späť
undo: Vráť späť
undo: Odvolaj blokovanie domény
email_domain_blocks:
add_new: Pridaj nový
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment